Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Planned Parenthood of the Pacific Southwest (PPPSW) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. PPPSW does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

PPPSW provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

 • Qualified sign language interpreters
 • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
 • Qualified interpreters;
 • Information written in another language

If you need these services, contact us at 1.888.743.7526.  If you believe that PPPSW has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: General Counsel, 1075 Camino del Rio S., San Diego, CA 92108 or phone: 619.881.4500 or fax: 619.291.0255. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Planned Parenthood of the Pacific Southwest's General Counsel is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1.800.368.1019, 1-800-537-7697 (TDD) Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/guidance/document/how-file-civil-rights-complaint.

 • ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-888-743-7526
 • 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-743-7526
 • CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-888-743-7526
 • PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-888-743-7526
 • 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-888-743-7526
 • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-888-743-7526
 • ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-888-743-7526
 • گر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-888-743-7526  تماس بگیرید.
 • 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-743-7526 まで、お電話にてご連絡ください
 • ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-888-743-7526
 • ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-743-7526
 • ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-888-743-7526
 • LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-888-743-7526
 • ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-743-7526
 • เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-888-743-7526