Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Hạt Orange

Cả Hội Đồng Giáo Dục và Ban Giám Sát Hạt Orange đều có trên lá phiếu Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang California vào tháng 6, 2022.

Hội Đồng Giáo Dục

Hội Đồng Giáo Dục Hạt Orange giám sát các học khu Mẫu Giáo-Lớp 12 trong toàn Hạt Orange và đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến:

  • Thành tích của học sinh và khả năng tiếp cận sự giáo dục có chất lượng của học sinh
  • Các hoạt động và điều kiện tài chính của các học khu Mẫu Giáo-Lớp 12
  • Sức khỏe và sự an toàn của học sinh bao gồm các chỉ thị về khẩu trang và vắc-xin COVID-19
  • Đạo Luật Thanh Thiếu Niên Khỏe Mạnh của Califronia (California Healthy Youth Act) đảm bảo học sinh được tiếp cận sự giáo dục sức khỏe giới tính toàn diện
  • Không có cuộc bầu cử thay thế (runoff) cho cuộc đua cụ thể này trên lá phiếu Sơ Bộ tháng 6. Người nhận được số phiếu cao nhất trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ tháng 6 là người chiến thắng.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về Hội Đồng Giáo Dục Hạt Orange ở đây.

Ban Giám Sát

Ban Giám Sát Hạt Orange giám sát hoạt động quản lý chính quyền hạt và đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến:

  • Các vấn đề sức khỏe và sự an toàn của công chúng như đại dịch COVID-19, tình trạng vô gia cư, và môi trường
  • Cách chi ngân sách hàng năm trên 8 triệu dollar[1] của hạt
  • Ai được bổ nhiệm vào các vai trò lãnh đạo của hạt như Giám Đốc Quản Chế, Giám Đốc Y Tế Hạt, Giám Đốc Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em, Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội, và Công Tố Viên

 

Có thể tìm thấy thêm thông tin về Ban Giám Sát Hạt Orange ở đây.

None