Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Ed pou moun ki te afekte nan siklon Irma ak María

Pandan nou komanse opere nomal apre siklon yo, no vle asire nou pran swen sante repwodiksyon. Planned Parenthood kontan pou bay sevis pou moun kit e afekte nan siklon Irma ak María. Nou jwen lajan pou bay moun sevis gratis pou moun ki te afekte na siklon yo.

 

Ou konsidere afekte si

Transpotation

Ou pa geyen transpotation ale  travay paske machin out e domaje na siklon la

Domaje Kay

Kay ou te domaje (pyebwa te tombe sou kay ou, domaj dlo, nenpot domaj ki che)

 Pat ka ale travay

Si ou pat ka ale travay paske siklon la.

 Nou geyen sevis gratis pou moun sa yo:

Tes ak tretman pou enfeksyon

Plannin

Plannin ijans

Pwogram sa a te vin posib avèk sipò Fondasyon JCB.