X

Planned Parenthood

Minnesota, North Dakota, South Dakota

Hmong STAR

Hmong_STAR_with_name.jpg

Join this group to become a peer educator in your local Twin Cities community. You will spend a total of 30 hours learning about reproductive health and responsible decision making while making new friends and having a lot of fun. You will also make a difference in the lives of others by passing on valuable information. For Hmong students ages 13-17. Parental permission is required.

For more information, email or call 612-821-6198.


Koom nrog cov hluas kom peem tsheej dhau los ua ib tug cob qhia nyob rau hauv koj lub zos. Koj yuav siv sijhawm kwv yees li 30 teev los kawm ntsig txog kev tsim noob neej, kev txiav txim siab, thiab kev sib txuas  phooj ywg  nrog rau kev lom zem. Tsis tas li, tshaj cov ntaub ntawv tseem ceeb no mus rau lwm tus koj yuav hloov tau lwm tus lub neej mus rau qhov zoo.

Niam txiv yuav tsum tau tso cai ua ntej thiaj kawm tau.

Xav paub tseeb hu tau rau 612-821-6198

  • tumblr icon
  • google plus icon
  • twitter icon
Hmong STAR