X

Planned Parenthood

Minnesota, North Dakota, South Dakota

Open HEART

Open_HEART_logo.jpgThe Twin Cities is home to the second largest Hmong community in the U.S. Come and learn valuable information about sexual and reproductive health, staying healthy and educating others.

For more information, email or call us at 612-821-6198.


Kev kawm ntsig txog tsim noob neej thiab kev ua txij nkawm yuav pab kom koj txawj tu koj tus kheej thiab koj tsev neeg. Tshaj ntawv ntxiv, muaj kev cob qhia kom peem tsheej dhau los ua ib tug neeg tuav xav yuav hloov tau tej yam kom zoo rau zej zog. Thaum kawm tiav tseem muaj pajtshab los ua dej siab dej ntsws rau nej thiab.

Cov kev cob qhia no yuav qhia ua lus Hmoob

Xav paub ntau tshaj no hu xov tooj rau: 612-821-6198

  • tumblr icon
  • google plus icon
  • twitter icon
Open HEART