Planned Parenthood

Minnesota, North Dakota, South Dakota

Open HEART

Open_HEART_logo.jpgOpen hearts, open minds!

Education on reproductive and sexual health topics helps you take care of yourself and your family. In addition, training to become a trusted lay health advisor helps you make a difference in your community. Incentives and assistance with transportation costs are available when you participate in the program! 

Lessons taught primarily in Hmong.

Email or call for more information: 612-919-1915.


Kev kawm ntsig txog tsim noob neej thiab kev ua txij nkawm yuav pab kom koj txawj tu koj tus kheej thiab koj tsev neeg.  Tshaj ntawv ntxiv, muaj kev cob qhia kom peem tsheej dhau los ua ib tug neeg tuav xav yuav hloov tau tej yam kom zoo rau zej zog. Thaum kawm tiav tseem muaj pajtshab los ua dej siab dej ntsws rau nej thiab.

Cov kev cob qhia no yuav qhia ua lus Hmoob

Xav paub ntau tshaj no hu xov tooj rau: 612-919-1915

  • tumblr icon
  • google plus icon
  • twitter icon
  • rss icon
Open HEART